Usługi  doradcze

Ewidencja dróg i mostów

Oceny oddziaływania na środowisko

UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIAO wydanie decyzji środowiskowej nie występuje sie przy każdym zamierzeniu budowlanym , a tylko przy tych które wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku z późniejszymi zmianami, w sparawie klasyfikacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dzieli je na trzy grupy:

I.Przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu z oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne (np. Stacje uzdatniania wody o wydajniści ponad 1000 m3/dobę)
II. Przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu jest fakultatywne (kanalizacja)
III. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000 (np.inwestycja w Dolinie Środkowej WisłyBudowa Mostu Północnego w Warszawie)


W każdej grupie przedsięwzięc postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej jest inne
I Inwestor zgłaszając się do właściwego organu o wydanie decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przedkłada wniosek o wydanie tej decyzji wraz z już sporządzonym raportem oddziaływania na środowisko. Wcześniej można złożyć zapytanie o zakres raportu ale nie jest ono wymogiem koniecznym (za wyjątkiem inwestycji drogowych)


II Gdy inwestycja znajduje się w drugiej grupie wg rozporządzneia RM wtedy składamy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z krótkim opisem przedsięwzięcia oraz możliwych oddziaływań na środowisko do odpowiednmiego organu (wójta, burmistrza lub prezydenta), organ wydający decyzję środowiskową   prosi o opinię starostę oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po otrzymaniu opinii wydaje decyzję o konieczności bądź odstapieniu od sporządzenia raportu ( oceny oddziaływania na środowisko) i ewentualnie o zakresie raportu. Jeśli ocena nie jest  wymagana to wydaje się decyzję środowiskową. Jeśli jest wymagana to zleca sporządznie oceny oddziaływania na środowisko i po sporządzieniu dopiero z raportem zgłasza się do uprawnionego organu po wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ ten po uzgodnieniach wydaje decyzje.


III Gdy inwestycja nie znajduje się w I ani II grupie wg. rozporządznia RM to wtedy po uzyskaniu dezyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, składa się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Organ wydający po stwierdzeniu możliwego oddziaływania na obszar NATURA 2000 (po uzgodnieniu z wojewodą)  zawiesza postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i zawraca inwestora do wójta, burmistrza lub prezydenta i dalej postępowanie przebiega jak w grupie II.

1. Bezpłatnie klasyfikujemy przedsiewiewzięcie do grupy.

2. Wykonujemy wstepny opis inwestycji (screening) który sporządza się w celu złożenia zapytania do wójta, burmistrza lub prezydenta o decyzje czy jest konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowiko czy też mozna od niej odstąpić.

3. Przygotowujemy zapytanie o zakres (scoping)

oceny oddziaływania na środowisko.4. Robimy ocene OOŚ wraz z raportem oddziaływania na środowisko.

5. Oferujemy pomoc przy konsultacjach społecznych.
Jasteśmy z Tobą od początku do końca zawsze na nas możesz liczyć dla nas jesteś  więcej niż tyko klientem.
więcej  informacji

 

| STRONA GŁÓWNA | O Nas | Linki | Porady | Zakresdziałalności | Kontakt |